top of page

Medicine

Sawano Toyoaki, Kambe Toshiyuki, Seno Yuki, Konoe Ran, Nishikawa Yoshitaka, Ozaki Akihiko, Shimada Yuki, Morita Tomohiro, Saito Hiroaki, Tsubokura Masaharu

Medicine(November 2019 - Volume 98)

High internal radiation exposure associated with low socio-economic status six years after the Fukushima nuclear disaster

#NEWS #論文英語

bottom of page