top of page

International Journal of Disaster Risk Reduction

Yoshitake Takebayashi, Michio Murakami, Shuhei Nomura, Tomoyoshi Oikawa, MasaharuTsubokura

International Journal of Disaster Risk Reduction(Jun-20)

bottom of page