medical ASAHI

理事長 上昌広

medical ASAHI 大学病院の競争力低下。「選択と集中」で生き残りへ

http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=18275

#雑誌