top of page

Medicine

Tsuda, Kenji, Tanimoto Tetsuya, Hosoda Kazutaka, Suzuki Miki, Morohashi Tamaki, Watanabe Aika, Takahashi Kenzo, Kouno Kaduki, Hamaki Tamae, Ohnishi Mutsuko, Kami Masahiro, Kusumi Eiji

Medicine(August 2019)

bottom of page