Gastrointestinal Endoscopy

2020/02/21

Hiroaki Saito, Tomonori Aoki, Kazuharu Aoyama, Yusuke Kato, Akiyoshi Tsuboi, Atsuo Yamada, Mitsuhiro Fujishiro, Shiro Oka, Soichiro Ishihara, Tomoki Matsuda, Masato Nakahori, Shinji Tanaka, Kazuhiko Koike, Tomohiro Tada

 

Gastrointestinal Endoscopy(2020/2/19)

 

Automatic detection and classification of protruding lesions in wireless capsule endoscopy images based on a deep convolutional neural network

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload