top of page

Gastrointestinal Endoscopy

Hiroaki Saito, Tomonori Aoki, Kazuharu Aoyama, Yusuke Kato, Akiyoshi Tsuboi, Atsuo Yamada, Mitsuhiro Fujishiro, Shiro Oka, Soichiro Ishihara, Tomoki Matsuda, Masato Nakahori, Shinji Tanaka, Kazuhiko Koike, Tomohiro Tada

Gastrointestinal Endoscopy(2020/2/19)

bottom of page