top of page

Gastrointestinal Endoscopy

Hiroaki Saito, Tomonori Aoki, Kazuharu Aoyama, Yusuke Kato, Akiyoshi Tsuboi, Atsuo Yamada, Mitsuhiro Fujishiro, Shiro Oka, Soichiro Ishihara, Tomoki Matsuda, Masato Nakahori, Shinji Tanaka, Kazuhiko Koike, Tomohiro Tada

Gastrointestinal Endoscopy(2020/2/19)

Automatic detection and classification of protruding lesions in wireless capsule endoscopy images based on a deep convolutional neural network

#論文英語 #NEWS

bottom of page